Osobowe i dostawcze

Warunki najmu pojazdu:

1.Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Samochodu określają warunki oddania do użytku Najemcy samochodu przez Wynajmującego.

2. Pracownik wypełnia protokół przyjęcia - przekazania samochodu oraz umowę najmu.

3. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli i:

a) ukończyła 18 lat.

b) Kierowca posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem (minimum od 1-ego roku), a w szczególności , iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.

c) Posiada ważny dowód osobisty oraz prawo jazdy.

d) Podane przez Najemcę dane są zgodne z prawdą i posiada On pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji w wysoości 1000zł, która jest rozliczana w części należnej po okresie najmu w godzinach urzędowania biura Wynajmującego. Zapłata następuje w całości z góry , za deklarowany okres najmu zawarty w umowie.
Koszty jakie Najemca zobowiązuje się pokryć w przypadku:

a)zagubienie kluczyków: 500zł.

b) zagubienie dowodu rejestracyjnego: 500zł.

c) drobne uszkodzenia z winy Najemcy nie przekraczające 3% wartości netto pojazdu według wyceny rzeczoznawcy.

d) uszkodzenie samochodu z winy Najemcy powodujące, że szkoda pokryta będzie w całości z polisy ubezpieczeniowej AC – Najemca pokryje koszt udziału własnego w szkodzie w wysokości 20%, na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez ASO w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty. Uszkodzenia samochodu do 2500zł wynikające z winy Najemcy sporządzone według kosztorysu sporządzonego przez ASO będą pokrywane w pełni przez Najemcę.

e) jeżeli samochód zostanie oddany z niepełnym zbiornikiem paliwa to Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami za brakujące paliwo plus kosztami serwisowymi 20zł.

f) opłata manipulacyjna 60zł za każde wezwanie, monit, upomnienie, wykroczenie drogowe, mandat, upomnienie, nie opłacenie postoju w strefie płatnego parkowania itp., tyczące Najemcy lub Użytkownika - wynikająca z konieczności prowadzenia stosownej korespondencji w sprawie.

g) za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy 4000 zł.

h) kary umowne mogą być fakturowane w formie opłat manipulacyjnych z doliczonym należnym podatkiem VAT.

i) Ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w najętym pojeździe pod rygorem kary umownej w wysokości 500 zł.

j) Najemca nie może dokonywać żadnych zmian ani ulepszeń pojazdu bez zgody Wynajmującego. W przeciwnym razie zobowiązany będzie do przywrócenia stanu poprzedniego.

k) Wynajmujący ma prawo do dwóch dni od dnia zwrotu pojazdu na sprawdzenia stanu technicznego pojazdu i w przypadku szkody lub wymiany części wynajmujący może domagać się stosownego odszkodowania oraz zgłosi ten fakt odpowiednim organom ścigania.

l) W przypadku przekroczenia obowiązującego limitu kilometrów Najemca zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 0,40gr, za każdy przejechany kilometr.

5. Najemca lub Użytkownik poniesie wszelkie koszty powstałe w wyniku użytkowania pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych.

6. Paliwo nie jest wliczone w cenę najmu.

7. Wynajęty samochód nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.

8. Wynajęty samochód nie może przekraczać granicy Unii Europejskiej (wyjątek – Norwegia i Szwajcaria) oraz terenów objętych działaniami wojennymi lub zamieszkami.

9. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z zarządzeniami służb celnych.

10. Najemca odpowiada materialnie wobec Wynajmującego za braki paliwa, części i wyposażenie samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.

11. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (halucynogennych) jak również jakiegokolwiek innego zdarzenia powodującego odmowę pokrycia kosztów naprawy lub usunięcia szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania pokrywającego pełną naprawę pojazdu oraz pełen koszt wynajmu związany z postojem pojazdu w naprawie.

12. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.

13. Najemca wypożycza pojazd sprawny, czysty i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie. Jeżeli pojazd nie jest czysty jest to opisane w umowie najmu.

14. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości, naruszenia przez kierowcę pojazdu przepisów o ruchu drogowym, braku opłat za parkowanie Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp., oraz o nałożenie w tym zakresie kary pieniężne.

15. Samodzielne przedłużenia o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie przywłaszczenia samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi Najemca.
Zgodę na powyższe potwierdza Najemca podpisując niniejszą umowę.

16. Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną godziny, ponad czas określony w umowie będzie powodem naliczenia kary umownej w wysokości 10% ceny dobowej najmu, za każdą rozpoczętą godzinę. Powyżej 5 godzin opóźnienia Najemca zobowiązuje się do zapłaty kwoty w wysokości całej doby najmu określonego w umowie.

17. Dodatkowo w przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub zwrocie w innym miejscu niż zapisano w umowie, Wynajmujący obciąża Najemcę kwotą 200 zł za odebrany samochód wraz z pełnymi kosztami.

18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu.

19. Podzespoły pojazdu są oznakowane i oplombowane, naruszenie plomb i oznakowań grozi odpowiedzialnością karną. W przypadku samowolnego zdemontowania oznakowanych części pojazdu od najemcy pobrana zostanie kwota wg aktualnie obowiązującej ceny detalicznej danej części, montażu oraz zostanie nałożona kara umowna w wysokości – 1000zł.

20. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

- przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego;

- posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego;

- zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą; Jeżeli pojazd nie jest używany należy pozostawiać go tylko na parkingach strzeżonych.
    Koszt parkingu ponosi NAJEMCA;

- wykonania własnym kosztem starannej obsługi codziennej samochodu obejmującej:

a) sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego,

b) sprawdzenie i uzupełnienie płynu hamulcowego,

c) sprawdzenie i uzupełnienie elektrolitu w akumulatorze,

d) sprawdzenie działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych.

21. W razie awarii samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

22. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu.

23. W przypadku kradzieży najętego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami , Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości , w przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela.

24. W przypadku zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zapłaci w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania.

25. W przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionym przez Najemcę zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.

26. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..), oraz szkody powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy. (W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia). Kara za palenie papierosów – 500zł.

27. W przypadku wystąpienia szkody opisanej w pkt. 4d ustanawia się karę umowną w wysokości 1.500zł PLN brutto i pobiera ją w dniu zwrotu Samochodu. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

28. W przypadku jakiejkolwiek kolizji lub kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego oraz odpowiednie organy. Telefony alarmowe: 513 094 431, 693 100 300.

29. Najemca nie może pozostawiać w samochodzie dokumentów, kluczyków, panelu odtwarzacza, nawigacji satelitarnej (jeśli posiada).

30. Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10 do 30 krotności dobowej stawki najmu.

31. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat Najemca ponosi odsetki w wysokości równej czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do zapłaty zaległej należności.

32. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w pkt 8, 9, 11, 25, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a Wynajmujący ma prawo do zażądania zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy.

33. Najemca upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy i nie zwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczeń Najemcy, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy.

34. Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu (regulaminem) auto wypożyczalni JB PARTNER i w pełni akceptuje wszystkie warunki co potwierdza własnoręcznym podpisem.

35. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

36. NAJEMCA wyraża zgodę na utrwalenie swojej osoby poprzez sfotografowanie lub sfilmowanie przez WYNAJMUJĄCEGO oraz wykonanie kserokopii wszelkich dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy.

37. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

38. Umowę wynajmu samochodu wraz z Ogólnymi Warunkami Wynajmu Samochodu stanowiącego jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

39. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju.

40. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

41. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

42. Najemca/użytkownik oświadcza, że w przypadku wypożyczenia przyczepy typu „laweta” posiada pojazd przystosowany do ciągnięcia danej przyczepy oraz posiada odpowiednie urządzenia służące zapłacie na drogach objętych poborem opłat – w przypadku wezwania do zapłaty NAJEMCA/UŻYTKOWNIK oświadcza że poniesie wszystkie koszty związane z zapłatą za drogi gdzie wcześniej nie uiścił żadnej opłaty.

43. Wynajmujący nie odpowiada za NAJEMCĘ/UZYTKOWNIKA który nie uiścił opłaty na drogach objętych poborem opłat - w przypadku wezwania do zapłaty NAJEMCA/UŻYTKOWNIK oświadcza że poniesie wszystkie koszty związane z zapłatą za drogi gdzie wcześniej nie uiścił żadnej opłaty.

 

Dostawcze - informacje i cennik

Umowa najmu samochodu PDF

Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdów PDF