Campery

Cennik - opłata serwisowa

Opata serwisowa obowiązkowa 400 PLN (cena netto) obejmuje:
 

 1. Mycie wewnątrz i na zewnątrz auta
 2. Sprawdzenie stanu technicznego
 3. Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy
 4. Uzupełnienie paliwa
 5. Jedną butlę z gazem
 6. Jedną butelkę płynu THETFORD do toalety chemicznej
 7. Dwie rolki papieru do toalety chemicznej
 8. Przeszkolenie z zakresu obsługi
 9. Napełnienie zbiornika z wodą
 10. Opróżnienie zbiornika na brudną wodę
 11. Parkowanie samochodu Klienta na ogrodzonym terenie


Nie uwzględnia: opróżniania i czyszczenia toalety chemicznej!
 

Cennik

Odpłatne opcje wyposażenia i usług dodatkowych:
 

 1. Dowóz campera do Klienta 2 pln/km (liczone w obydwie strony)
 2. Dodatkowa butla z gazem 60 pln
 3. Dodatkowa butelka płynu THETFORD do toalety chemicznej 60 pln
 4. Papier toaletowy do toalety chemicznej 4 pln/rolka
 5. Wypożyczenie zestawu turystycznego (stół + 4 krzesła) 200 pln
 6. Wypożyczenie wyposażenia kuchennego
 7. (garnki, szklanki, sztućce) 150 pln
 8. Grill (bez konieczności zwrotu) 100 pln
 9. Czyszczenie toalety chemicznej 200 pln
 10. Uzupełnienie zbiornika paliwa 6 pln/litr
 11. Wypożyczenie odkurzacza 50 pln
 12. Wypożyczenie nawigacji EasyTouch ET-909 z mapą całej Europy
 13. 50 pln na tydzień
 14. Wypożyczenie sprzętu AGD 60 pln na tydzień
 15. Zniszczenie tapicerki na łóżkach lub fotelach 1500 pln
 16. Zniszczenie wykładziny podłogowej 600 pln
 17. Parking strzeżony samochodu osobowego GRATIS


Wszystkie ceny netto.

 

Warunki najmu smaochodu campingowego

1. Wiek oraz dokumenty Użytkownika i kierowcy.

1.1. Minimalny wiek Użytkownika i kierowcy to 26 lat. Kierowca musi być w posiadaniu prawa jazdy kat. B od minimum trzech lat. 2. Rezerwacja i odstąpienie od umowy.

2.1. Rezerwacja traktowana jest jak zamówienie Użytkownika, wiążące firmę JG PARTNER S.C. dopiero po dokonaniu przez wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny najmu ( nie mniej niż 1000 PLN ). Wpłaty pozostałej części kwoty najmu należy dokonać na minimum 14 dni przed planowanym terminem odbioru pojazdu. Niespełnienie tego warunku jest odstąpieniem od umowy, skutkującym przepadnięciem zaliczki. 3. Kaucja na pokrywanie szkód.

3.1. Wpłata kaucji w wysokości uzgodnionej w trakcie przyjmowania rezerwacji i nie mniejszej niż 4000 PLN jest warunkiem najmu Pojazdu. Kaucja jest przeznaczona na pokrywanie kosztów napraw i ubytków w wyposażeniu Pojazdu nie objętych ubezpieczeniem, kar umownych oraz kosztów szkód komunikacyjnych poniżej 1000 PLN. 4. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań.

4.1. Z wyjątkiem szkód objętych ubezpieczeniem, Użytkownik odpowiada za szkody w pojeździe i jego wyposażeniu na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

4.2. Niezależnie od postanowień zawartych w punktach 4.4 -4.8, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty firmie JG PARTNER S.C. kary umownej w następującej wysokości:

a) 2 000 PLN , w przypadku spowodowania szkody w wynajmowanym Pojeździe zawinionej przez kierującego lub spowodowanej przez czynniki trzecie, w wyniku, której właścicielowi pojazdu wynajmowanego nie zostanie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia OC ( odpowiedzialności cywilnej) sprawcy szkody/ winnego szkody.

b) 200 PLN za każdy dzień naprawy pojazdu w przypadku spowodowanie przez Użytkownika uszkodzeń pojazdu innych niż szkody komunikacyjne, jednak nie więcej niż 1000 PLN 4.3. Dla ustalenia wysokości szkody objętej ubezpieczeniem Autocasco, na życzenie Użytkownika i na jego koszt zostanie powołany niezależny, uprawniony rzeczoznawca.

4.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, za które zgodnie z normami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. W szczególności (jak również w innych niżej wymienionych przypadkach) Użytkownik jest zobowiązany do pełnego wyrównania wysokości szkody w przypadkach, gdy Użytkownik lub też kierujący pojazdem:

a) spowodował szkodę umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa,

b) szkoda powstała podczas kierowania pojazdem przez Użytkownika lub uprawnionego kierowcę w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, wymagalnych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego, lub gdy Użytkownik (kierujący pojazdem) zbiegł z miejsca wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, lub poniosła śmierć, lub powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

c) szkody powstały w skutek kradzieży Pojazdu w przypadku, gdy : kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia Pojazdu, po oddaleniu się od Pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru kierującego lub pasażerów, pozostawiono w Pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia z należytą starannością poza Pojazdem dokumentów pojazdu lub kluczyka lub sterownika, służących do otwarcia lub uruchomienia Pojazdu, po opuszczeniu Pojazdu, tj. oddaleniu się od Pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru kierującego lub pasażerów, nie dokonano zabezpieczenia Pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich urządzeń zabezpieczających Pojazd przed kradzieżą

4.5. Obowiązek pełnego zwrotu wysokości poniesionej szkody ciąży na Użytkowniku w przypadku, gdy powstanie szkoda w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących znaków drogowych dotyczących dopuszczalnej wysokości pojazdu przejeżdżającego pod wiaduktami drogowymi oraz niestosowania instrukcji użytkowania pojazdu.

4.6. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu firmie JG PARTNER S.C. pełnej wysokości wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń odszkodowania (świadczenia), jeżeli zgodnie z art.43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz.1152) zastosuje wobec Firmy JG PARTNER S.C. prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania w przypadkach określonych w ust. 1, 2, 3 i 4 przywołanego artykułu.

4.7. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem i wynajęciem Pojazdu, a którymi zostanie obciążona firma JG PARTNER S.C. 5. Procedura w przypadku wypadków i szkód

 

JG PARTNER S.C. ul. Witczaka 4c/11 Janusz Świst, Grzegorz Damps
44-330 Jastrzębie-Zdrój NIP: 633-213-58-68
Konto BANK SPÓŁDZIELCZY 98 8470 0001 2001 0052 6539 0001


5.1. Użytkownik musi natychmiast poinformować Policję oraz firmę JG PARTNER S.C. o wypadku, pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach. Zgłoszenia innych osób nie będą respektowane.

5.2. Użytkownik musi natychmiast informować telefonicznie firmę JG PARTNER S.C.O o wszystkich przypadkach szkód Pojazdu lub zniszczeń sprzętów wyposażenia i przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic do czasu zwrotu Pojazdu.

5.3. Użytkownik musi natychmiast poinformować firmę JG PARTNER S.C., jeśli przewidywany koszt uszkodzeń jest wyższy, niż jego własne ubezpieczenie lub jeśli pojazd nie jest zdolny do dalszej jazdy.

5.4. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz świadków i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez obie strony zdarzenia.

6. Ograniczenia w użytkowaniu

6.1. Przewożenie zwierząt w wynajmowanym pojeździe wymaga pisemnej zgody firmy JG PARTNER S.C.

6.2. Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem pojazdu. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej kontroli Pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy i użytkowania.

7. Przekazanie oraz zwrot Pojazdu

7.1. Użytkownik zostaje szczegółowo zapoznany ze sposobem użytkowania pojazdu, w szczególności dopuszczalnej prędkości w czasie docierania pojazdu nowego, a dokument potwierdzający przeprowadzenie instruktażu z Użytkownikiem przed wydaniem Pojazdu, w miejscu odbioru, jest integralną częścią umowy.

7.2. Przekazanie i zwrot pojazdu odbywa się na podstawie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego, podpisywanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy JG PARTNER S.C.

7.3. Użytkownik otrzymuje Pojazd z napełnionym zbiornikiem paliwa i w takim stanie go zwraca. Konieczność uzupełnienia paliwa w zwracanym pojeździe obciąża Użytkownika kosztami paliwa oraz usługi w wysokości 100 PLN.

8. Pojazd zastępczy

8.1. Przy braku możliwości dostarczenia pojazdu zarezerwowanego, firma JG PARTNER S.C. ma prawo dostarczenia Pojazdu o tej samej wielkości lub większego, bez dodatkowych obciążeń Użytkownika przez firmę JG PARTNER S.C. a ewentualnie zwiększony koszty eksploatacyjne większego pojazdu ponosi Użytkownik, natomiast, akceptując mniejszy pojazd, Użytkownik otrzymuje zwrot kwoty wynikającej z różnicy cen najmu.

9. Podróże zagraniczne

9.1. Firma JG PARTNER S.C. akceptuje podróże wynajmowanym pojazdem do krajów europejskich z wyłączeniem Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Wyjazdy do innych krajów wymagają wcześniejszej zgody firmy JG PARTNER S.C. na piśmie. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną są zabronione.

10. Naprawy

10.1. Bez uprzedniego powiadomienia firmy JG PARTNER S.C., nie objęte gwarancją producenta naprawy Pojazdu niezbędne dla bezpieczeństwa jazdy w okresie wynajęcia, mogą być zlecane przez Użytkownika do równowartości kwoty 150 EURO. O poważniejszych naprawach Użytkownik musi wcześniej poinformować firmę JG PARTNER S.C.

10.2. Gdy za szkody w pojeździe uniemożliwiające użytkowanie Pojazdu przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi firma JG PARTNER S.C., to przy zachowaniu postanowień p. 10.1, koszty napraw zostaną zwrócone Użytkownikowi przez firmę JG PARTNER S.C. na podstawie przedłożonych rachunków oraz po okazaniu wymienionych części.

10.3. Firma JG PARTNER S.C. nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów przerwy w podróży spowodowanej awarią pojazdu z wyjątkiem koszów, o których mowa w p. 10.1
 

 

Dokumenty do pobrania

Umowa najmu samochodu campingowego PDF

Ogólne warunki najmu PDF

Opłata serwisowa i opłaty dodatkowe PDF

Protokół zdawczo-odbiorczy PDF

Instrukcja obsługi campera PDF